IV SA/Wa 2801/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992791

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. IV SA/Wa 2801/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.).

Sędziowie WSA: Kaja Angerman, Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 9 października 2018 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skarg D. C. i Miasta B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) sierpnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności oraz wydania z naruszeniem prawa orzeczenia

I. uchyla zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) sierpnia 2017 r., nr (...);

II. zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz D. C. kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

III. zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz Miasta B. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.