Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446132

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.
IV SA/Wa 2780/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej H. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2780/12 wydanego w sprawie ze skargi H. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 marca 2013 r. odrzucił skargę H. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia (...) września 2012 r., nr (...). Odpis przedmiotowego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 22 marca 2013 r. (k. 47 akt sądowych).

Pismem z dnia 25 marca 2013 r., zatytułowanym jako "Sprzeciw. Zażalenie", H. C. nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu zawartym w postanowieniu z dnia 15 marca 2013 r., wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia. Przedmiotowe pismo skarżący sporządził osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Wyjątki od tej zasady uregulowane zostały w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Zgodnie z art. 175 § 2 p.p.s.a. przepisu art. 175 § 1 p.p.s.a. nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Stosownie natomiast do art. 175 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. Wyjątki te nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Należy mieć na uwadze, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doręczając skarżącemu odpis postanowienia z dnia 15 marca 2013 r. wraz z uzasadnieniem pouczył skarżącego o obowiązku wynikającym z treści z art. 175 § 1 p.p.s.a.

Pomimo prawidłowego pouczenia skarżący w dniu 25 marca 2013 r. wniósł do Sądu pismo zatytułowane "Sprzeciw. Zażalenie", stanowiące w rzeczywistości skargę kasacyjną, którą sporządził osobiście. Wniesiona przez skarżącego skarga kasacyjna nie spełnia wymogów określonych w art. 175 p.p.s.a. Nie została bowiem sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skargi nie sporządziła również inna uprawniona do tego osoba, wymieniona w art. 175 § 2 powołanej ustawy.

Mając zatem na uwadze, iż skargę kasacyjną sporządził podmiot nieuprawniony, należało na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 p.p.s.a. skargę kasacyjną jako niedopuszczalną odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.