Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2008 r.
IV SA/Wa 278/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marian Wolanin (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie O. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku C. na terenie Dzielnicy M. w W.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233 oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi stałemu) w wysokości 500 (pięćset) złotych, którą strona skarżąca powinna uiścić przy wniesieniu skargi.

Skarżące Stowarzyszenie nie uiściło powołanej opłaty sądowej przy wniesieniu skargi, wnosząc o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił zwolnienia od kosztów sądowych skarżącemu Stowarzyszeniu. Od powyższego postanowienia skarżące Stowarzyszenie wniosło zażalenie do Naczelnego Sadu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 6 czerwca 2008 r. sygn. akt II OZ 582/08, je oddalił. Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2008 r. (odebranym, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu 7 lipca 2008 r.) skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane do wykonania prawomocnego już zarządzenia o uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 (pięciuset) złotych, w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając o ujemnych skutkach prawnych niedochowania wyznaczonego terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Stowarzyszenie nie uiściło wpisu w wyznaczonym terminie, dlatego na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.