Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458497

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lutego 2013 r.
IV SA/Wa 2755/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2012 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: - zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w związku z wniesioną przez niego skargą na wskazaną w sentencji decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2012 r.

Ze złożonego w dniu 21 grudnia r. formularza PPF wynika, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Skarżący nie posiada żadnego majątku ani zgromadzonych oszczędności. Jako źródło miesięcznych dochodów skarżący wymienił działalność gospodarczą - lakiernictwo proszkowego, z której jak oświadczył w okresie ostatnich kilku miesięcy uzyskuje dochód w wysokości od 120 do 170 zł. Niski dochód spowodowany jest mniejszym popytem na wykonywane przez skarżącego usługi. Skarżący ponosi stałe koszty związane w wynajmem lokalu użytkowego w wysokości 630 zł. Obecnie, jak oświadczył, posiada zadłużenie w wysokości jednego czynszu.

Ponieważ złożone przez wnioskodawcę oświadczenie nie zawierało pełnego oświadczenia co do źródeł dochodu, a głównie pełnych informacji o dochodach z działalności gospodarczej oraz wielkości wydatków ponoszonych miesięcznie na bieżące utrzymanie, skarżący został wezwany do uzupełnienia, w terminie 14 dni wniosku poprzez nadesłanie:

a)

oświadczenia o wszystkich źródłach utrzymania skarżącego w okresie ostatnich sześciu miesięcy oraz o wysokości tych źródeł utrzymania,

b)

wyciągów z posiadanych przez skarżącego rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych oraz lokat terminowych z okresu ostatnich trzech miesięcy,

c)

odpisu zeznania podatkowego za 2011 r.,

d)

kopii umowy najmu lokalu użytkowego,

e)

oświadczenia o wysokości wydatków ponoszonych w gospodarstwie domowym skarżącego ze wskazaniem źródeł tych wydatków oraz ich miesięcznej wysokości.

Uzupełniając przedmiotowy wniosek skarżący w piśmie z dnia 31 stycznia 2013 r. oświadczył, że nie posiada konta bankowego ani lokat terminowych. Wśród wydatków miesięcznych wymienił czynsz za lokal użytkowy w wysokości 630 zł oraz opłatę za energię elektryczną w okresie zimowym w wysokości 145 zł. Wskazał ponadto, że środki na bieżące utrzymanie czerpie dodatkowo ze zbierania złomu. W okresie kiedy nie ma śniegu skarżący osiąga z tego tytułu dochód w wysokości ok. 700-800 zł miesięcznie. Wysokość dochodu, który podał w formularzu wniosku, tj. 120-170 zł, powstała na skutek złych warunków pogodowych (złom przykryty śniegiem) oraz brakiem od sierpnia 2012 r. zleceń na lakiernictwo proszkowe.

Skarżący podniósł, że wobec pozbawienia go możliwości zamieszkiwania w lokalu nr (...) przy ul. (...) w W., zmuszony jest mieszkać w lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca korzysta z kuchni dla ubogich Św. Alberta oraz pomocy finansowej osób bliskich, u których zaciągnął pożyczkę na opłatę czynszu za lokal użytkowy. Do pisma skarżący dołączył dokumenty źródłowe potwierdzające wysokość ponoszonych przez niego wydatków z tytułu opłaty energii elektrycznej oraz najmu lokalu nr (...) przy ul. (...) w W.

Stwierdzono, co następuje:

J. W. ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Żąda on bowiem zwolnienia od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Według treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje jeżeli wnioskująca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie tej przesłanki ciąży na wnioskującym o prawo pomocy.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Trzeba zważyć, że w chwili obecnej na wnioskodawcy ciąży obowiązek poniesienia kosztów sądowych w postaci wpisu od skargi, który w niniejsze sprawie wynosi 100 zł (§ 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Złożone przez wnioskodawcę oświadczenie co do źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów wskazuje, iż sytuacja materialna skarżącego jest trudna. Jak wynika bowiem z nadesłanych dokumentów, prowadzona przez skarżącego działalność gospodarczą pod nazwą "(...)" w roku 2012 przyniosła niewielki przychód w wysokości 5.405,15 zł (kopia zeznania PiT -28 za rok 2012), co daje miesięcznie kwotę 450 zł brutto. Według oświadczenia skarżącego złożonego w piśmie z dnia 31 stycznia 2013 r. dochód ten uległ obniżeniu, ponieważ od sierpnia 2012 r. nie otrzymał on żadnego zlecenia na wykonanie świadczonych przez niego usług. Skarżący co prawda posiada dodatkowe źródło dochodu z tytułu zbierania złomu, którego wysokość kształtuje się od 700-800 zł miesięcznie, jednak ostatnio, wobec złych warunków pogodowych, dochód ten uległ znacznemu obniżeniu i wynosi średnio od 120 do 170 zł miesięcznie. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wnioskodawca ponosi stałe koszty z tytułu najmu i utrzymania lokalu użytkowego, w wysokości ok. 770 zł miesięcznie Powyższe okoliczności dają podstawę do uznania, iż łączny dochód którym dysponuje skarżący nie tylko nie pozwala mu na poczynienie oszczędności, które mogłyby zostać przeznaczone na uiszczenie kosztów sądowych, ale nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów bieżącego, niezbędnego utrzymania skarżącego.

Z tych względów uznano, że J. W. spełnia warunki do otrzymania prawa pomocy we wnioskowanym przez niego zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.