Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862539

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 r.
IV SA/Wa 2753/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodnicząca Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak, Sędzia WSA Agnieszka Wójcik, Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013 r. sprawy ze skargi M. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.