Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839884

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2015 r.
IV SA/Wa 2738/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.).

Sędziowie WSA: Teresa Zyglewska, Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 listopada 2015 r. sprawy ze skargi E.K. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.