Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 273/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marta Laskowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Marta Laskowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 stycznia 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Stowarzyszenie O.z siedzibą w W. złożyło skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu z dnia 12 maja 2008 r. Sąd zobowiązał skarżące stowarzyszenie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu stowarzyszeniu w dniu 19 maja 2008 r. Termin na dokonanie powyższej czynności upłynął w dniu 26 maja 2008 r. Skarżące stowarzyszenie wpisu nie uiściło.

Podkreślić należy, że skarżącemu stowarzyszeniu odmówiono przyznania prawa pomocy, a postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OZ 360/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Stowarzyszenia w tej sprawie.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił, jak w sentencji.