Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 272/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2006 r. Stowarzyszenie O. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Prezydenta miasta W. z dnia (...) października 2007 r. orzekające o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia O. do uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz garażem podziemnym na działce nr ew. (...) z obrębu (...) położonej przy ul. (...) w Dzielnicy M.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2008 r. Sąd odmówił skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie - zwolnienia z kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt II OZ 263/08, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na powyższe postanowienie Sądu I instancji.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r., Sąd wezwał skarżącego, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 kwietnia 2008 r., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł. w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Wskazany termin do uiszczenia wpisu minął bezskutecznie w dniu 7 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę gdy, pomimo wezwania, nie uiszczono należnego wpisu.

Z uwagi, iż w zakreślonym terminie nie uiszczono należnego wpisu, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.