Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 2711/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku tłumacza przysięgłego o przyznanie wynagrodzenia za stawiennictwo w charakterze tłumacza języka (...) w sprawie ze skargi D. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać W. D. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w charakterze tłumacza w wysokości 48,09 zł (czterdzieści osiem złotych i dziewięć groszy).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 kwietnia 2013 r. na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie stawił się W. D. jako ustanowiony dla skarżącego tłumacz przysięgły języka (...).

Tłumacz przysięgły złożył fakturę za tłumaczenie przysięgłe z języka (...) oraz wypełniony formularz dla tłumaczy przysięgłych i biegłych sądowych, które należało potraktować jako wniosek o wypłatę wynagrodzenia za stawiennictwo w charakterze tłumacza.

Uznając powyższy wniosek za zasadny Sąd na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 6a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 131 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.