Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1832506

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wa 27/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 27/13 o odmowie zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek M.C. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi wymienionej na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia (...) marca 2012 r. znak: (...) w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanej za nieuzasadnione. Odpis orzeczenia doręczono skarżącej w dniu 27 marca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 79 akt sprawy).

W piśmie z dnia 8 marca 2013 r., przy którym przesłano odpis postanowienia zawarto pouczenie o tym, że na postanowienie przysługuje zażalenie.

W piśmie z dnia 3 kwietnia 2013 r. (karta nr 80 akt sprawy) skarżąca wniosła zażalenie na powołane postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione w tym przepisie.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek o zawieszenie postępowania.

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania. Powyższe oznacza, iż na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania (oddalające wniosek o zawieszenie postępowania) zażalenie nie przysługuje. Nie przysługuje również skarga kasacyjna, bowiem takie postanowienie nie kończy postępowania w sprawie w rozumieniu art. 173 § 1 p.p.s.a.

Skoro zatem na wydane w dniu 4 marca 2013 r. postanowienie oddalające wniosek o zawieszenie postępowania środek odwoławczy w postaci zażalenia nie przysługuje, zażalenie skarżącej z dnia 3 kwietnia 2013 r. należało uznać za niedopuszczalne i odrzucić.

Mając na uwadze, że w piśmie z dnia 8 marca 2013 r. zawarto błędne pouczenie o prawie złożenia zażalenia na wskazane postanowienie, należy stwierdzić, że pouczenie to nie może skutkować obowiązkiem rozpatrzenia przez sąd niedopuszczalnego środka odwoławczego. Błędne pouczenie nie może bowiem tworzyć prawa, którego ustawodawca nie przewidział na danym etapie postępowania.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.