Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
IV SA/Wa 2665/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu niejawnym, w sprawie ze skargi J.M., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...), w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, postanawia:, odrzucić skargę.,

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 12 lipca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) utrzymało w mocy decyzję Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) kwietnia 2018 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku na działce nr (...), obręb (...) w W.

Decyzja została doręczona J.M. w dniu 26 lipca 2018 r.

W dniu 4 września 2018 r. J.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z akt wynika, że zaskarżona decyzja z (...) lipca 2018 r. została doręczona skarżącemu 26 lipca 2018 r. Trzydziestodniowy termin przewidziany na zaskarżenie powyższej decyzji upłynął w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że wniesienie skargi 4 września 2018 r. miało miejsce z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.