Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446129

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2013 r.
IV SA/Wa 266/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi W. K. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi postanawia: 1) zwolnić W. K. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla W. K. radcę prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2012 r. została odrzucona skarga W. K. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) grudnia 2012 r. w przedmiocie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi.

W dniu 29 marca 2013 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z danych zawartych we wniosku wynika, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną. Nie posiadają żadnego majątku. Skarżący otrzymuje emeryturę w wysokości 1.400 zł (brutto), zaś jego żona - 799 zł (brutto). Skarżący wskazał, że wydatki na utrzymanie konieczne pochłaniają ok. 1.110 zł. Ponadto przewidywany jest zabieg (...), którego koszt wynosi ok. 30.000 zł.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a."), przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje jeżeli wnioskujący wykaże, że nie jest w stanie podołać jakimkolwiek kosztom postępowania sądowego. Wykazanie tej przesłanki ciąży na wnioskującym o prawo pomocy.

W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę dane zawarte we wniosku, należało stwierdzić, że obowiązek pokrycia pełnej wysokości kosztów sądowych (tekst jedn.: opłat i wydatków) przekracza finansowe możliwości skarżącego. Skarżący wraz z żoną uzyskują dochód w łącznej wysokości 2.199 zł brutto (1.868 zł netto). Ponadto skarżący wskazał na potrzebę wykonani zabiegu medycznego, którego koszt wynosi ok. 30.000 zł. Skarżący wraz z żoną nie posiadają majątku.

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę wysokość dochodu skarżącego i jego żony, ich stan majątkowy oraz mając na uwadze aktualny poziom cen dobru i usług, należało uznać, ze skarżący nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych i ustanowić pełnomocnika procesowego z wyboru.

Z tych względów uznano, że skarżący spełnia warunki do otrzymania prawa pomocy we wnioskowanym przez niego zakresie i dlatego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.