Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446124

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 2600/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. C. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2600/12 odrzucającego skargę A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2600/12 odrzucił skargę A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

Odpis niniejszego postanowienia wraz z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia przesłany został skarżącemu przy piśmie z dnia 21 grudnia 2012 r., którego odbiór skarżący potwierdził własnoręcznym podpisem w dniu 28 grudnia 2012 r.

Od przedmiotowego postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła w dniu 30 stycznia 2013 r. skarga kasacyjna A. C., sporządzona przez niego osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do treści art. 175 § 1 powołanej ustawy skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

W rozpoznawanej sprawie skarżący został prawidłowo pouczony o sposobie wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego, bowiem takie pouczenie zawarte zostało w punkcie 2. pisma Sądu z dnia 21 grudnia 2012 r., przy którym doręczono skarżącemu odpis postanowienia z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz z uzasadnieniem. Mimo tego skarżący wniósł skargę kasacyjną sporządzoną przez niego osobiście.

Zgodnie z dyspozycją art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że skarga kasacyjna wniesiona została z naruszeniem art. 175 § 1 powołanej ustawy, wobec czego jest niedopuszczalna i obliguje Sąd do jej odrzucenia.

Z powyższych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.