IV SA/Wa 2598/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2483953

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2018 r. IV SA/Wa 2598/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) sierpnia 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...):

1.

uchylił decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) lutego 2016 r. w części dotyczącej przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego (rowu), zlokalizowanego na działkach nr geod. (...) oraz (...)" obręb (...) w (...);

2.

nakazał właścicielom działki nr geod. (...) - J. M. i C. M. przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego (rowu),usytuowanego historycznie na granicy działek (...) i (...), poprzez wykonanie "nowego" rowu - na nieruchomości o nr ewid. (...) w miejscu przeznaczonym wg § 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla (...) w (...), zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej (...) Nr (...) z dnia (...) maja 2006 r., zmienionego uchwałą (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r.) jako teren ciągu pieszo-jezdnego, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (na rysunku planu oznaczony symbolem 4.12Kx).

Do czasu wykupienia działki przez Urząd Miejski w (...), działka pozostaje własnością A. M. Parametry "nowego" rowu, który docelowo powinien pełnić funkcję rowu przydrożnego planowanego do realizacji ciągu pieszo-jezdnego: szerokość rowu w dnie - 0,40 m, nachylenie skarp 1: 1,5, minimalny spadek 0,4%o; skarpy rowu należy obsiać mieszanką traw; w miejscu wlotu "rowu zachodniego" do rowu przydrożnego ul. (...), skarpy i dno rowu należy umocnić brukiem na zaprawie cementowej, na pozostałym odcinku w dnie rowu należy wykonać umocnienie w postaci kiszki faszynowej;

3.

część decyzji dotyczącą działki nr geod. (...), obręb (...), pozostawił bez zmian;

4.

stwierdził, że warunki skoordynowania trasy przebiegu rowu z infrastrukturą techniczną na nieruchomościach sąsiednich (...) powinny być określne szczegółowo w projekcie technicznym (wykonawczym), który powinien być pierwszym etapem realizacji przedmiotowego obowiązku, stanowiącym załącznik przy uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń i uzgodnień; Zgodnie z MPZP dopuszcza się zmianę przebiegu ciągu 412Kx z zachowaniem ciągłości i minimalnej szerokości 4 m, po przebudowie i zmianie. Termin opracowania dokumentacji w ww. zakresie ustalono - 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, Termin wykonania rowu ustalono - do dnia 30 czerwca 2018 r.;

5.

ustalił odpowiedzialnych za utrzymanie urządzenia wodnego (rowu) i jego właściwe funkcjonowanie: właściciela działki rowu przez którą on przebiega - A. S., tj. w granicach działki (...) - oraz C. i J. M., odnoszących korzyści z funkcjonowania rowu, na pozostałym odcinku (działka (...) - obecny nr geod. (...)). A. M., za udzielenie zgody na wykonanie rowu, na będącej jej własnością działce (...), zwolniona zostanie zarówno z kosztów budowy, jak i konserwacji przedmiotowego urządzenia wodnego.

W skardze na ww. decyzję A. M. wniosła o wstrzymanie jej wykonania. Uzasadniając wniosek, skarżąca podniosła, że z regulacji art. 140 k.c. wynika m.in. co jest wyznacznikiem granic prawa własności, są to mianowicie ustawy. Przepis art. 64b Prawa wodnego, stanowiący materialną podstawę wydanej decyzji, w żaden sposób nie odnosi się do ograniczenia prawa własności, ani tym bardziej nie dopuszcza możliwości "przeniesienia" urządzenia wodnego.

Wykonanie obowiązku nałożonego zaskarżoną decyzją doprowadzi do faktycznego wywłaszczenia prawa własności skarżącej w odniesieniu do tej części nieruchomości, na której ma być wykonane urządzenie wodne (rów). Wywłaszczenia, za które skarżąca nie otrzyma odszkodowania, ponieważ decyzja wywłaszczeniowa nie została wydana. Ponadto skarżąca podniosła, że w przypadku uchylenia zaskarżonych decyzji i wydania nowych rozstrzygnięć nakładających odtworzenie rowu w jego dawnym miejscu, nowo wykonany rów trzeba będzie zasypać, co spowoduje dodatkowe znaczne koszty.

Zarządzeniem z dnia 9 listopada 2017 r. Sąd wezwał pozostałe strony do ustosunkowania się do wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, jednak wezwania te pozostały bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Zasadą wynikającą z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a." jest, że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. dopuszcza jednak na wniosek skarżącego wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez Sąd, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z powyższej regulacji wynika, że instytucja wstrzymania wykonania aktu ma charakter wyjątkowy, albowiem może mieć miejsce jedynie w przypadku gdy zachodzą przesłanki, o których mowa wyżej. Zastosowanie tej instytucji nie może być poprzedzone oceną zasadności skargi, ponieważ takie działanie sądu, dokonywane w ramach posiedzenia niejawnego, oznaczałoby niedopuszczalną ocenę legalności zaskarżonego aktu, sprowadzającą się do przedsądu.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych przesłanka wyrządzenia znacznej szkody dotyczy takiej szkody zarówno majątkowej jak i niemajątkowej, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja m.in. nakazująca właścicielom działki sąsiedniej wykonanie rowu na działce stanowiącej własność skarżącej. W ocenie Sądu wykonanie zaskarżonej decyzji z natury rzeczy może nieść ze sobą istotne trudności i znaczne koszty związane z ewentualnym zasypaniem rowu, jeżeli zaskarżona decyzja miałaby być wykonana przed zakończeniem niniejszego postępowania, a następnie sąd uchyliłby to orzeczenie.

Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie należy uznać za uprawdopodobnione, że wykonanie urządzenia wodnego, zgodnie z zaskarżoną decyzją, może spowodować trudne do odwrócenia skutki, które raz zaistniałe spowodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości. Co prawda, wykonanie rowu, następnie jego zasypanie - w związku z ewentualnym uchyleniem zaskarżonej decyzji - jest technicznie możliwe, jednak może wiązać się z dużymi nakładami pracy, środków pieniężnych, jak również możliwymi, a trudnymi do precyzyjnego ustalenia zmianami w zakresie stosunków wodnych na przedmiotowych działkach.

Biorąc więc pod uwagę faktyczne i prawne następstwa, jakie wiązałyby się z wykonaniem zaskarżonej decyzji, Sąd uznał, że brak wstrzymania wykonania tego orzeczenia groziłby niebezpieczeństwem spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.