IV SA/Wa 2566/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807690

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. IV SA/Wa 2566/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Korzeniowski (spr.).

Sędziowie WSA: Anna Falkiewicz-Kluj, Anita Wielopolska-Fonfara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.