Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 2551/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Korzeniowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy wniosła M. S. Zaskarżona decyzja została jej doręczona w dniu 28 października 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy). M. S. nadała pismo zawierające skargę bezpośrednio na adres Sądu, skarga wpłynęła w dniu 26 listopada 2014 r. W dniu 1 grudnia 2014 r. (stempel na kopercie, w której Sąd przekazał skargę do organu) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał skargę do Rady do Spraw Uchodźców.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Stosownie do wskazanych przepisów, termin do wniesienia skargi jest zachowany, gdy skarga zostanie złożona w organie lub wysłana do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni, od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie. Oznacza to, że strona ma 30 dni na oddanie skargi w siedzibie organu, bądź nadanie jej na adres organu za pośrednictwem polskiego urzędu pocztowego. Stosownie do art. 83 § 3 p.p.s.a., data nadanie przesyłki w polskim urzędzie pocztowym jest datą wniesienia skargi do sądu.

Art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że zaskarżona decyzja została doręczone skarżącej w dniu 28 października 2014 r. Określony w art. 53 § 1 p.p.s.a. trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie rozpoczął zatem bieg w dniu 29 października 2014 r., a ostatni jego dzień przypadał na dzień 27 listopada 2014 r.

Ponieważ skarga wniesiona została bezpośrednio do Sądu, za datę jej wniesienia należy uznać dzień 1 grudnia 2014 r. - datę przekazania skargi przez Sąd do organu, ponieważ dopiero data nadania skargi do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, decyduje o zachowaniu wyznaczonego terminu (por. T. Woś (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 2011, s. 360-363). Zatem skarga została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu i podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.