Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 2546/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M. K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać adwokat M. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej H. M. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W piśmie z dnia 21 stycznia 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała, że wyznaczyła adwokat M. K. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej w niniejszej sprawie.

W toku postępowania skarżąca i wyznaczony pełnomocnik zwrócili się o zmianę pełnomocnika. Pełnomocnik skarżącej w piśmie z dnia 12 sierpnia 2014 r. poinformowała Sąd, że jej mocodawczyni utraciła do niej zaufanie, w związku z czym wniosła o zwolnienie z obowiązku udzielania pomocy prawnej, jednocześnie wnosząc o zasądzenie nieopłaconej w całości pomocy prawej udzielonej z urzędu za czynności adwokackie według norm przepisanych.

W piśmie z dnia 23 września 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała, że zmieniła pełnomocnika z urzędu dla skarżącej w niniejszej sprawie.

W dniu 17 grudnia 2014 r. adwokat M. K. podtrzymała wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów nieopłaconej w całości pomocy prawnej.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczególne zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielanej przez adwokata ustanowionego z urzędu, reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c", stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji wynosi 240 zł.

Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik z urzędu skarżącej reprezentował ją w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji - do czasu zmiany pełnomocnika przez Radę Adwokacką. Jak wynika z akt sądowych, adwokat M. K. uzupełniła braki formalne skargi, zapoznała się z aktami sprawy, w dniu 15 maja 2014 r. z jej upoważnienia aplikant adwokacki reprezentował skarżącą na rozprawie. W tej sytuacji uznano, że należy mu przyznać wynagrodzenie za zastępstwo prawne w kwocie 240 zł na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c", podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.