Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 2534/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Zaskarżona decyzja została mu doręczona w dniu 28 października 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy). K. S. osobiście złożył pismo zawierające skargę w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w (...) w dniu 28 listopada 2014 r. (prezentata na skardze, k. 2 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a.) sąd administracyjny odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi należy liczyć od daty skutecznego doręczenia skarżącemu zaskarżonego aktu. W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W rozpatrywanej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona K. S. w dniu 28 października 2014 r., a trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 27 listopada 2014 r. Skarga została złożona w Kolegium w dniu 28 listopada 2014 r., a zatem z uchybieniem terminu, dlatego też należało odrzucić skargę na decyzję z dnia (...) października 2014 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.