Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 2530/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Nr (...) z dnia (...) maja 2012 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił G. A. nadania statusu uchodźcy, odmówił udzielenia ochrony uzupełniającej oraz postanowił o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec stwierdzenia, ze nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany.

Decyzją Nr (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowił odmówić wstrzymania wykonania decyzji z dnia (...) maja 2012 r.

Decyzją Nr (...) z dnia (...) września 2012 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzymał w mocy decyzję z dnia (...) sierpnia 2012 r.

Pismem z dnia 30 września 2012 r. skargę na decyzję z dnia (...) września 2012 r. wniosła G. A.

Decyzją Nr (...) z dnia (...) października 2012 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowił uchylić decyzję z dnia (...) września 2012 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia (...) sierpnia 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że jeśli zaskarżona decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego, nie istnieje przedmiot kontroli, która mogłaby być przeprowadzona przez sąd wojewódzki. W konsekwencji postępowanie przez sądem administracyjnym, dotyczące tej decyzji, staje się bezprzedmiotowe. Jednym z przypadków wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego jest jej uchylenie przez organ administracji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że zaskarżona decyzja Nr (...) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2012 r. została uchylona w dniu (...) października 2012 r. przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzją Nr (...).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 2 i 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.