IV SA/Wa 2512/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812158

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. IV SA/Wa 2512/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sędziowie WSA: Grzegorz Rząsa, Tomasz Wykowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi N. T. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.