Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802809

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2017 r.
IV SA/Wa 2499/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi (...) S.A. z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.