Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661581

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 r.
IV SA/Wa 2474/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sędziowie WSA: Anna Falkiewicz-Kluj (spr.), Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie negatywne zaopiniowanie wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego

1.

uchyla zaskarżone postanowienie;

2.

zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz skarżącego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2012 r. znak (...) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia (...) maja 2012 r. znak (...) opiniujące negatywnie wniosek (...) spółki z.o.o. z siedzibą w G. - dalej Skarżąca, o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia o nazwie: "Morska farma wiatrowa o mocy od 210 do 312 MW, zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej - Morska Farma Wiatrowa (...).

Na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła Skarżąca, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego, procesowego, w tym zarzut przekroczenia 90 dniowego terminu o jakim mowa w ustawie z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.) - dalej ustawa o obszarach morskich W odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie z powodu naruszenia prawa materialnego.

Zaskarżone postanowienie oraz postanowienie je poprzedzające zapadły z naruszeniem art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich. Z przepisu tego wynika, że właściwy organ wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania wniosku, zaś niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W przedmiotowej sprawie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie opinii w przedmiocie wniosku Skarżącego, pismem z 4 stycznia 2012 r., co zostało potwierdzone adnotacją widoczną na piśmie przewodnim znajdującym się na stronie 156 akt administracyjnych, z datą 9 stycznia 2012 r. Bieg terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a. rozpoczął się w dniu 10 stycznia 2012 r. i upłynął 10 kwietnia 2012 r. (w styczniu 22 dni, w lutym 29 dni, w marcu 31 dni, w kwietniu 10 dni - 8 i 9 kwietnia dwa dni ustawowo wolne od pracy).

Postanowieniem z (...) kwietnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a podstawie art. 36 § 1 k.p.a. przedłużył termin do 11 maja 2012 r. do rozpatrzenia wniosku.

Postanowieniem z (...) maja 2012 r. (...) negatywnie zaopiniował wniosek Skarżącego o wydanie pozwolenia.

Wydanie przedmiotowego postanowienia w dniu (...) maja 2012 r. oznacza, że wydano je z miesięcznym przekroczeniem ustawowego terminu co stanowiło naruszenie prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy. Gdyby bowiem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastosował się do wynikającego z art. 23 ust. 2a ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wymogu wydania opinii w terminie nie dłuższym niż 90 dni od otrzymania wniosku, to zaskarżone postanowienie oraz postanowienie je poprzedzające negatywnie opiniujące planowane przedsięwzięcie nie mogłyby być wydane. Niewydanie opinii w ciągu 90 dni od otrzymania wniosku skutkowałoby z mocy prawa nie wniesieniem przez Ministra zastrzeżeń do planowanego przedsięwzięcia. 90 dniowy termin do wydania opinii jest terminem prawa materialnego po którego prawo do wydania opinii wygasa i jest równoznaczne z nie zgłaszaniem zastrzeżeń co do planowanej inwestycji. Nie ma w niniejszej sprawie zastosowania art. 36 § 1 k.p.a. gdyż terminy prawa materialnego nie ulegają przedłużaniu.

Uchybienie to było wystarczająca podstawą do uchylenia zaskarżonego postanowienia. Dokonywanie oceny zasadności podniesionych w skardze zarzutów było w tej sytuacji zbędne. Niecelowe było też przytaczanie treści tych zarzutów.

Organ II instancji, jako że nie było podstaw prawnych do wydania postanowienia z (...) lipca 2012 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., po zwrocie akt będzie zobowiązany do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego.

Z powyższych względów, na podstawie art. 145 § 1 pakt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.