Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065117

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 r.
IV SA/Wa 245/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Paweł Dańczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 maja 2020 r. sprawy ze skargi Rejonowej Spółdzielni (...) z siedzibą w (...) w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia

I. umorzyć postępowanie sądowe;

II. zwrócić na rzecz Rejonowej Spółdzielni (...) z siedzibą w (...) w likwidacji ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 510 (pięćset dziesięć) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z 6 maja 2020 r. strona skarżąca wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wskazując, że wykonała obowiązek nałożony na nią zaskarżoną decyzją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w art. 60 tej ustawy dopuszczają możliwość cofnięcia skargi przez skarżącego. Cofnięcie skargi jest natomiast wiążące dla sądu, chyba że uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, analiza akt sprawy pozwala przyjąć, że nastąpiło skuteczne oraz dopuszczalne cofnięcie skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.