IV SA/Wa 2440/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004563

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 2440/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Kaja Angerman (spr.), Asesor Agnieszka Wąsikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...);

2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz Syndyka masy upadłości M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.