IV SA/Wa 2407/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414051

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. IV SA/Wa 2407/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia del. SO Aleksandra Westra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 19.12. 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia S. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 2017 r. o odrzuceniu skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia uchylić zaskarżone postanowienie w całości

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 10 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S. B. na wskazane w sentencji postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Powodem odrzucenia skargi był brak uiszczenia w terminie wpisu sądowego od skargi.

Skarżący złożył pismo z 23 listopada 2017 r., w którym podniósł, że w rozmowie telefonicznej z pracownicą Sądu ustalił, że wpis od jego skargi został uiszczony i wpłynął w wyznaczonym terminie, a został jedynie błędnie zaksięgowany. Po dokonaniu sprawdzenia w rejestrze Opłat Sądowych ujawniono, że wpis został dokonany w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Powołany przepis art. 195 § 2 p.p.s.a. stanowi podstawę do dokonania autokontroli zaskarżonego postanowienia przez wojewódzki sąd administracyjny w sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z dwóch wymienionych w nim przesłanek, tj. zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione.

W związku z przedstawionymi w piśmie z 23 listopada 2017 r., potraktowanym jako zażalenie, okolicznościami faktycznymi dotyczącymi skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które następnie zostały potwierdzone, należy uznać, że wpis został uiszczony z zachowaniem terminu, a zatem zażalenie jest oczywiście uzasadnione.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.