Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446120

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 2339/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca B. B. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2012 r. w przedmiocie wymeldowania.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej w skrócie: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Art. 54 § 1 cytowanej ustawy stanowi, iż skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Zgodnie natomiast z art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 27 lipca 2012 r. W decyzji tej organ prawidłowo pouczył o sposobie i terminie wniesienia skargi na przedmiotową decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ustawowy, 30-dniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 27 sierpnia 2012 r. (art. 83 § 2 p.p.s.a.).

Skarżąca w dniu 27 sierpnia 2012 r. nadała skargę na decyzję z (...) lipca 2012 r. lecz bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten zaś w dniu 29 sierpnia 2012 r. nadał ją do organu właściwego, tj. do Wojewody (...), za pośrednictwem którego skarga winna być wniesiona.

Zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2006 r. nie obowiązuje już szczególny przepis art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.), zgodnie z którym termin do wniesienia skargi był także zachowany w wypadku złożenia skargi w wojewódzkim sądzie administracyjnym lub nadania jej w urzędzie pocztowym na adres sądu - w terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a. Zatem data nadania skargi przez stronę skarżącą na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie może zostać uznana za datę złożenia skargi.

W tej sytuacji za datę wniesienia skargi należy uznać datę nadania w urzędzie pocztowym skargi skierowanej do właściwego organu, co uczynił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2012 r. Oznacza to, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Dodatkowo wskazać należy, że skarżąca zwróciła się do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, jednakże prawomocnym postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd odmówił przywrócenia terminu do dokonania tej czynności.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.