Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621959

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 2283/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. i B. N. na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia: odrzucić skargę B. N.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 22 października 2014 r. I. K. i B. N. wniosły za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta (...).

Zarządzeniami z dnia 17 listopada 2014 r. Przewodnicząca Wydziału wezwała skarżące I. K. i B. N. do uiszczenia wpisów sądowych od skargi w kwocie po 300,-zł, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie powyższe skierowane do I. K. wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 5 grudnia 2014 r.

Natomiast, jak wynika z adnotacji doręczyciela placówki pocztowej, B. N. przesyłki nie doręczono z powodu nieobecności adresata. Placówka pocztowa dwukrotnie bezskutecznie zawiadamiała skarżącą o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym (awizo z dnia 24 listopada 2014 r. i awizo powtórne z dnia 2 grudnia 2014 r.), po czym w dniu 10 grudnia 2014 r. zwróciła nieodebraną przesyłkę Sądowi.

W dniu 12 grudnia 2014 r. należny wpis sądowy został uiszczony przez skarżącą I. K. Natomiast B. N. do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia nie uiściła wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, a pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie z art. 220 § 3 powołanej ustawy, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, a jak wynika z akt sprawy, skarżąca B. N. nie wykonała zarządzenia Przewodniczącej Wydziału i nie uiściła wymaganego wpisu sądowego, co potwierdza znajdująca się w aktach sprawy adnotacja Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Ponadto wyjaśnić należy, że w świetle art. 73 § 3 tej ustawy, w przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia w oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej, pocztowa placówka oddawcza pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Stosownie zaś do art. 73 § 4 powołanej ustawy doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu licząc - w myśl § 3 tegoż artykułu - od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Oznacza to, że warunkiem skuteczności doręczenia zastępczego jest uprzednie dwukrotne awizowanie doręczanej przesyłki.

Wobec powyższego, wezwanie skierowane do skarżącej B. N. do uzupełnienia braków fiskalnych skargi, uznać należy za doręczone w dniu 8 grudnia 2014 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności przez B. N. bezskutecznie upłynął w dniu 15 grudnia 2014 r. Pomimo tego do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia skarżąca B. N. nie uzupełniła braków fiskalnych skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Nadmienić jednocześnie należy, że do rozpoznania w sprawie pozostała skarga I. K. po uzyskaniu przez niniejsze postanowienie waloru prawomocności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.