IV SA/Wa 2215/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554511

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. IV SA/Wa 2215/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. i I. K. na pismo Starosty C. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie zastrzeżeń do uproszczonego planu urządzenia lasu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 czerwca 2017 r. I. K. i P. B. złożyli do Starosty C. wniosek/zastrzeżenie do uproszczonego planu urządzenia lasu wsi U. gm. C. w stosunku do działki o nr ew. (...), wpisanej do rejestru zabytków - zespół podworski o pow. 4,46 ha, stanowiącej ich własność. Wskazali, że brak jest podstaw do utworzenia dla tego teren uproszczonego planu urządzenia lasu, gdyż ich nieruchomość nie spełnia wymogów ustawowych - grunt nie przekracza pow. 10 ha i jest zespołem podworskim wpisanym do rejestru zabytków.

Starosta C. wystosował do skarżących pismo z 10 lipca 2017 r., w którym opisał przebieg procedury związanej z ustaleniami w zakresie planu, wskazując brak możliwości wzruszenia postanowień tego planu w ramach składanych zastrzeżeń.

Odwołanie od tego pisma wnieśli skarżący wskazując, że pismo to należy traktować jako decyzję administracyjną.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z (...) sierpnia 2017 r. umorzyło postępowanie odwoławcze, w której stwierdziło, że nie można potraktować pisma Starosty C. z (...) lipca 2017 r., jako decyzji administracyjnej, bo taka nie mogła być wydana.

Decyzja ta stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę wyrokiem z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2550/17. Od tego wyroku wniesiona została skarga kasacyjna, a więc wyrok ten jeszcze nie uzyskał waloru prawomocności.

Następnie w dniu 23 maja 2018 r. skarżący, działający przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli do Starosty C. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uproszczonego planu urządzenia lasu wsi U. z dnia 27 grudnia 2010 r. w zakresie działki nr (...), wpisanej do rejestru zabytków - zespół podworski o pow. 4,46 ha.

W odpowiedzi na to wezwanie Starosta wystosował do skarżących pismo z 5 czerwca 2018 r., w którym poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko w powyższej sprawie wyrażone w piśmie z (...) lipca 2017 r.

Następnie w piśmie z 4 czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżących, w uzupełnieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wniósł o rozpatrzenie sprawy w trybie art. 23 ustawy o lasach, tj. jako wniosku o zmianę uproszczonego planu urządzenia lasu.

Starosta C. w piśmie z 12 czerwca 2018 r. nr (...) poinformował, że swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie określił w piśmie z 10 lipca 2017 r. i następnie potwierdził to stanowisko w piśmie z 5 czerwca 2018 r.

Na powyższe pismo Starosty z 12 czerwca 2018 r. A. B. i I. K., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu.

Sąd administracyjny, rozpoznając skargę, w pierwszej kolejności bada, czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji publicznej podlega kontroli tego sądu.

Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne został określony w art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.), zgodnie z którym sądy administracyjne w zakresie swojej właściwości sprawują kontrolę pod względem legalności, to jest zgodności z prawem, działań lub zaniechań organów administracji publicznej. Kontrola działalności administracji publicznej, sprawowana przez sądy administracyjne, ma charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie działania administracyjne wskazane w ustawie.

Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Przedmiotowa skarga wniesiona została na pismo organu informujące o braku możliwości wzruszenia postanowień planu w ramach składanych zastrzeżeń, które to pismo nie jest aktem administracyjnym w rozumieniu art. 3 § 2 powołanej ustawy, zatem wniesiona skarga nie dotyczy rozstrzygnięcia sprawy z zakresu administracji publicznej, które podlegałoby zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Skarga ta nie mieści się w katalogu aktów i czynności poddanych kognicji sądu administracyjnego. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że czynności w nim wymienione muszą mieć charakter publicznoprawny. Treść powołanego przepisu wskazuje, że czynność musi dotyczyć uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Konieczne jest więc odniesienie takiego aktu i czynności do przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który określa uprawnienia lub obowiązki. Oznacza to, że musi istnieć ścisły związek między przepisem prawa, który określa uprawnienie lub obowiązek, a aktem lub czynnością, która dotyczy takiego uprawnienia lub obowiązku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2004 r., sygn. akt OSK 247/04, LEX nr 125767).

W konsekwencji, skoro zaskarżone pismo nie stanowi żadnego z aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, to skarga nie może być przedmiotem oceny przez sąd administracyjny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.