Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001893

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 października 2018 r.
IV SA/Wa 2211/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi

I. I. na czynność Komendanta Straży Marszałkowskiej w przedmiocie czasowego zawieszenia prawa wstępu do budynków sejmowych postanawia: I. odrzucić skargę,

II. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz skarżącego I. I. kwotę 200 złotych (słownie: dwieście) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.