IV SA/Wa 2180/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807414

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r. IV SA/Wa 2180/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. K. o ustanowienie tłumacza przysięgłego języka (...) w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: na podstawie art. 5 § 2 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm.) ustanowić dla skarżącego P. K. tłumacza przysięgłego języka (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.