Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901361

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 września 2011 r.
IV SA/Wa 2125/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kania, Sędzia WSA Teresa Zyglewska, Protokolant ref. staż. Renata Puchalska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2011 r. sprawy ze skargi I. B. i J. B. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.