Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894596

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 marca 2011 r.
IV SA/Wa 2115/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kobylski (spr.), Sędzia WSA Anna Szymańska, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi W. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.