Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2008 r.
IV SA/Wa 210/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. L. i J. L. na uchwałę nr (...) Rady Gminy R. z dnia (...) listopada 2007 r. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1)

odrzucić skargi,

2)

zwrócić skarżącym kwotę 300 (trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na wskazaną wyżej uchwałę.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, do których należy - stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. - podpis strony albo jej pełnomocnika.

Pismo zawierające skargi nie zostało podpisane przez skarżących.

W związku z powyższym, pismami z dnia 8 lutego 2008 r. Sąd - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r. - wezwał skarżących do uzupełnienia braku formalnego skarg poprzez ich podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skarg.

Jak wynika ze zwrotnych poświadczeń odbioru (k. 19-20) wezwania Sądu zostały doręczone skarżącym w dniu 18 lutego 2006 r., a więc termin do ich wykonania - w związku z art. 83 § 2 p.p.s.a. - upłynął w dniu 27 lutego 2008 r.

Skarżący w powyższym terminie nie wykonali wezwań Sądu.

Nieuzupełnienie braku formalnego skarg poprzez ich podpisanie przez stronę uniemożliwia nadanie im biegu i powoduje ich odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia zapadło na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.