Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2011 r.
IV SA/Wa 2091/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 lutego 2011 r. (zwrotne poświadczenie odbioru - k. 18). Siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął więc w dniu 14 lutego 2011 r. (poniedziałek).

Zażalenie na przedmiotowe postanowienie nadane zostało w urzędzie pocztowym w dniu 15 lutego 2011 r. (koperta - k. 21), tj. z jednodniowym opóźnieniem.

W związku z powyższym Sąd - na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. - odrzucił zażalenie jako wniesione z uchybieniem terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.