Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2009 r.
IV SA/Wa 2076/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. i B. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) października 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odrzucić skargę B. M.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 22 grudnia 2008 r. wezwano B. M. do podpisania skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismem z 12 stycznia 2009 r. M. M. poinformowała, iż jej córka B. M. "jest obecnie na leczeniu szpitalnym" i przebywa "w chwili obecnej pod innym adresem z tego też powodu nie mogła podpisać skargi". W związku z powyższym, wezwaniem z 30 stycznia 2009 r. zobowiązano M. M. do nadesłania - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi - pełnomocnictwa procesowego lub wierzytelnego odpisu tego pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu B. M. przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, bądź podania adresu zamieszkania lub pobytu B. M., jeśli wniosła ona skargę jedynie we własnym imieniu.

W piśmie procesowym z 12 lutego 2009 r. - będącym odpowiedzią na wezwanie z 30 stycznia 2009 r. - M. M. poinformowała, iż B. M. skargę wycofuje i nie będzie się starać o pełnomocnika procesowego. Do pisma nie dołączono żądanego pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Taką czynnością procesową niewątpliwie jest wniesienie skargi.

Skarga - według art. 57 § 1 p.p.s.a. - powinna m.in. czynić zadość wymaganiom stawianym przez art. 46 i 47 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym. Zatem zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. skarga winna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli zaś pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, wówczas - stosownie do § 3 powyższego przepisu - do pisma do należy dołączyć pełnomocnictwo. Zarówno brak podpisu, jak też i niedołączenie pełnomocnictwa są traktowane jako braki formalne skargi podlegające uzupełnieniu na wezwanie przewodniczącego - w wyznaczonym przez niego terminie sądowym - pod rygorem odrzucenia skargi.

Mając powyższe na względzie, z uwagi na niepodpisanie skargi przez B. M. oraz niedołączenie przez M. M. pełnomocnictwa, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.