Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2008 r.
IV SA/Wa 207/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 stycznia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 4 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy piśmie z dnia 8 lutego 2008 r. przesłał skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 6 lutego 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. Jednocześnie skarżącemu zostało przesłane pouczenie o przysługujących mu prawach i obowiązkach w postępowaniu prowadzonym przed sądem administracyjnym. Przesyłka została nadana dnia 8 lutego 2008 r. na podany przez skarżącego w skardze adres, jednakże dnia 15 lutego 2008 r. została zwrócona do Sądu z adnotacją "adresat wyprowadził się".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Art. 70 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany (§ 2).

W przedmiotowej sprawie z uwagi na brak aktualnego adresu skarżącego Sąd nie może nadać sprawie dalszego biegu nie pozbawiając przy tym strony prawa czynnego udziału w sprawie związanego z informowaniem strony o podjętych przez Sąd czynnościach, jak również z wzywaniem strony do dokonania czynności przed Sądem. Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia może nastąpić dopiero po pouczeniu strony o tym skutku przy pierwszym doręczeniu. W niniejszej sprawie skarżącemu nie zostało doręczone ww. pouczenie wobec czego nie można zastosować rygoru o którym mowa w art. 70 § 2 p.p.s.a.

Opisane powyżej okoliczności powodują niemożność dalszego prowadzenia postępowania.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 oraz art. 131 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.