Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 r.
IV SA/Wa 2064/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G., M. G., J. P., A. P. i T. D. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) października 2008 r. znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe wobec T. D.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący B. i M. G., J. i A. P. oraz T. D. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) października 2008 r., znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku (...) z bukaciarni na tuczarnię w K. na działce Nr (...), obręb: S.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2009 r. skarżąca T. D. cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednak Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd rozpatrując niniejszą sprawę nie stwierdził, aby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub aby miało spowodować utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.