Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 2062/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia (...) z siedzibą w (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2062/14 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu sądowym na prawach strony w sprawie ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) z siedzibą w (...) w piśmie z 15 grudnia 2015 r. złożyło zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2062/14 o odmowie jego dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym na prawach strony.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 28 grudnia 2015 r. wezwano Stowarzyszenie do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis zarządzenia doręczono wnioskodawcy w dniu 7 stycznia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 203 akt sprawy).

Stowarzyszenie (...) do 25 marca 2016 r. nie uiściło należnego wpisu od zażalenia, o czym świadczy znajdująca się w aktach sprawy notatka służbowa Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu (k. 206 verte akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2016 r. Stowarzyszenie nie uiściło wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2062/14.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.