Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lutego 2009 r.
IV SA/Wa 2062/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. i K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: odrzucić skargę K. K.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca K. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

Pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 19 grudnia 2008 r. wezwał skarżącą do podpisania skargi w gmachu Sądu, bądź do nadesłania podpisanego egzemplarza, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi w zakreślonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie z dnia 30 grudnia 2008 r. zostało doręczone dorosłemu domownikowi w dniu 5 stycznia 2009 r. Doręczenie wezwania, w świetle art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) należy uznać za prawidłowe. Termin do wykonania wezwania Sądu upłynął zatem w dniu 12 stycznia 2009 r.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w zakreślonym terminie.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.