Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106751

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 2056/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. i M. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2011 r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy.

Przy pismach z dnia 2 stycznia 2012 r. Sąd przesłał skarżącym odpisy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz pismami z dnia 2 stycznia 2012 r. wezwał do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi bądź nadesłanie do Sądu podpisanego egzemplarza skargi. Pisma te zawierały pouczenie, że nieuiszczenie wpisu jak również nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłki zawierające omawiane wyżej wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 5 stycznia 2012 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru - karty nr 21-24 akt sądowych). Termin do wykonania wezwań Sądu upłynął zatem w dniu 12 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis.

Nadto skarga, jak każde pismo strony w postępowaniu sądowym winna spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Powołany przepis przewiduje, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W rozpoznawanej sprawie, mimo prawidłowego wezwania skarżących do podpisania skargi oraz uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, stwierdzone braki skargi nie zostały usunięte.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.