Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106744

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 2052/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia A. K. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji zajdzie niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oraz wyrządzenia skarżącej znacznej szkody polegającej na utracie połączeń M. z drogą krajową i w konsekwencji utratę możliwości prowadzenia przez skarżącą działalności gospodarczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Podstawową przesłanką zastosowania instytucji ochrony tymczasowej jest więc istniejące realnie niebezpieczeństwo zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, a która jest wynikiem wykonania kwestionowanej decyzji administracyjnej. Obowiązek wykazania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku, tj. przedstawienia takich okoliczności, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków, spoczywa na wnioskodawcy. Natomiast sąd może uwzględnić taki wniosek, jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka, określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków będących następstwem wykonania aktu lub czynności.

Zaskarżona decyzja w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie stanowi aktu, który upoważniałby inwestora do rozpoczęcia i realizacji inwestycji. Nie przesądza o jej lokalizacji i nie wywołuje żadnych skutków prawno - rzeczowych. Tym samym zaskarżona decyzja nie może powodować niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Na tym etapie procesu inwestycyjnego nie może więc dojść do naruszenia praw skarżącej, o jakich wyżej mowa. Pokreślić przy tym należy, iż zaskarżona decyzja wydana została w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć uregulowanego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i jedynie określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Dla inwestora stanowi natomiast wyłącznie podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Bezpośrednie skutki, o jakich wyżej mowa, mogą wystąpić dopiero w wyniku realizacji przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, która to decyzja może być przedmiotem odrębnego postępowania przed sądami administracyjnymi, w ramach którego skarżąca będzie mogła domagać się wstrzymania jej wykonania.

Tym samym uznać należy, iż nie zachodzą określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Z powyższych względów na mocy art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.