Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092522

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.
IV SA/Wa 205/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska-Fonfara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg G. C. i L. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji została ona doręczona pełnomocnikowi skarżących 3 listopada 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął więc 3 grudnia 2015 r. (czwartek).

Skarżący 3 grudnia 2015 r. (k. 14) nadali w urzędzie pocztowym pismo zawierające ich skargi, adresując przesyłkę na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tak zaadresowane skargi wpłynęły do Sądu 7 grudnia 2015 r., czyli już po terminie do wniesienia skarg. Sąd na podstawie zarządzenia z 8 grudnia 2015 r. (k. 18), pismem z 17 grudnia 2015 r. przekazał skargi do organu właściwego (tekst jedn.: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...)) 23 grudnia 2015 r. (doręczył je w tym dniu goniec) i dopiero ten dzień (23 grudnia 2015 r.) należy uznać za dzień wniesienia skargi.

Co prawda Skarżący nadali skargi do Sądu 3 listopada 2015 r., jednakże data ta nie może zostać uznana za datę wniesienia skarg. Stosownie do obowiązującego w dniu wniesienia skarg brzmienia art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zgodnie zaś z art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. W tej sytuacji za datę wniesienia skarg należy uznać datę skierowania skarg do właściwego organu, co uczynił Sąd za pośrednictwem gońca 23 grudnia 2015 r., to znaczy już po terminie do wniesienia skarg, który upłynął 3 grudnia 2015 r.

Należy bowiem mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2006 r. nie obowiązuje już szczególny przepis art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.), zgodnie z którym termin do wniesienia skargi był także zachowany w wypadku złożenia skargi w wojewódzkim sądzie administracyjnym lub nadania w urzędzie pocztowym na adres sądu - w terminie trzydziestu dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Trzeba zaznaczyć, że nawet gdyby Sąd przekazał organowi skargi w dniu, w którym wpłynęła ona do Sądu (7 grudnia 2015 r.), to i tak skargi należałoby uznać za wniesione po terminie, który upłynął 3 grudnia 2015 r.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Niezależnie od tego należy podnieść, że skarga została podpisana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), który nie nadesłał stosownego pełnomocnictwa od L. C. Stąd skarga L C podlega odrzuceniu także z uwagi na brak pełnomocnictwa.

Zgodnie bowiem z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z tych wymagań jest - zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. - dołączenie do skargi pełnomocnictwa, jeżeli skargę wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa.

Jako że podpisana pod skargą adwokat nie złożył wcześniej pełnomocnictwa do reprezentowania Skarżącego L. C. przed Sądem w niniejszej sprawie, został wezwany przez Sąd do nadesłania pełnomocnictwa procesowego uprawniającego do reprezentowania Skarżącego L. C. w niniejszym postępowaniu sądowym (pkt b wezwania z 27 stycznia 2016 r., k. 35) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia jego skargi.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru (k. 44) powyższe wezwanie zostało doręczone adwokatowi 8 lutego 2016 r., a więc termin do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi L. C. upłynął 15 lutego 2016 r. (poniedziałek). W wyznaczonym terminie nie uzupełniono powyższego braku formalnego skargi L. C.

W związku z tym Sąd odrzucił skargę L. C. także na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 46 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.