Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092519

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 2048/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 sierpnia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2048/15 o odrzuceniu skargi S. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2048/15 odrzucił skargę S. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej. Sąd stwierdził bowiem, że skarżący w wyznaczonym terminie nie uiścił wpisu od skargi. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2015 r.

S. K. w piśmie z 6 września 2015 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 15 września 2015 r. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. Skarżący podniósł, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. złożył do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz wniosek o zwolnienie od opłat sądowych, które nie zostały dotychczas rozpoznane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 194 § 1 pkt 1a i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, których przedmiotem jest odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Według art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z akt sprawy wynika, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2048/15 zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2015 r. Zatem termin do wniesienia zażalenia na to postanowienie upłynął w dniu 7 września 2015 r. Zażalenie skarżącego z dnia 15 września 2015 r. zostało zatem wniesione po terminie.

Sąd wyjaśnia skarżącemu, że jego wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi będzie podlegał odrębnemu rozpoznaniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.