Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1653618

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2015 r.
IV SA/Wa 2043/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości postanawia

1.

odrzucić zażalenie;

2.

zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz skarżącej M. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 marca 2014 r.

W piśmie z dnia 28 lipca 2014 r. skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2014 r. Przewodnicząca Wydziału wezwała skarżącą do uzupełnienia, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, jego braków formalnych poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów zażalenia.

Wezwanie powyższe, wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 25 sierpnia 2014 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 1 września 2014 r. Pomimo tego, do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, skarżąca nie wykonała zarządzenia Przewodniczącej Wydziału.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, co oznacza, że zgodnie z dyspozycją art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy, wnosząca zażalenie nie wykonała zarządzenia Przewodniczącej Wydziału i nie uzupełniła braków zażalenia, co skutkuje jego odrzuceniem.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji, rozstrzygając o zwrocie wpisu od zażalenia na mocy art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.