Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106729

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1968/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Marty W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Marta W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) września 2011 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi) w wysokości 100 złotych, którą skarżąca winna była uiścić przy wniesieniu skargi.

Wobec tego, iż skarżąca nie opłaciła wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi, Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia należnego wpisu sądowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwanie Sądu - skierowane na adres wskazany w skardze - zostało skutecznie doręczone w dniu 21 grudnia 2011 r. Odbiór wezwania pokwitowała córka skarżącej A. G. (art. 72 § 1 p.p.s.a.).

Wezwanie Sądu pozostało jednak bez odpowiedzi. Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie (termin upłynął w dniu

28 grudnia 2011 r.), skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.