Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 1964/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącego S. P. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1964/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy.

Sąd nie orzekł jednak o zasądzeniu od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wysokość wpisu od skargi dotyczących zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł i taki wpis został przez skarżącego uiszczony, co wynika z potwierdzenia wpłaty znajdującego się w aktach sprawy (k - 20). Pełnomocnik skarżącego wniósł o zwrot kosztów postępowania w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r. (k -13).

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) jeżeli w toku postępowania Sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny.

Z uwagi, że w niniejszej sprawie skarga została uwzględniona, a Sąd nie orzekł o zasądzeniu od organu na rzecz skarżącego, mimo takiego wniosku, zwrotu kosztów postępowania, na podstawie art. 224 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.