Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106725

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1930/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) października 2011 r. utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody (...) z dnia (...) maja 2007 r. o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia (...) marca 2007 r. i odmowie anulowania czynności materialno-technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu stałego B. P. w lokalu nr (...) przy (...) w K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie jest należność pieniężna, w związku z tym od skarg pobiera się wpis stały.

Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W związku z tym, że skarga dotyczy postanowienia wydanego w trybie wznowienia postępowania, stosownie do § 2 ust. 5 powyższego rozporządzenia wpis stały pobiera się w wysokości 200 zł.

Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu. Skarżący nie uiścił wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. (k. 8) wezwał go do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu z dnia 7 grudnia 2011 r. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 grudnia 2011 r. (k. 12). Termin do uiszczenia wpisu upłynął więc w dniu 19 grudnia 2011 r. (poniedziałek). W tym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi (k. 15). Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.