Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446115

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 maja 2013 r.
IV SA/Wa 193/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy G. z dnia (...) grudnia 2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednej energetycznej farmy wiatrowej na terenie gminy G., składającej się z 36 siłowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Według zaś art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, w tym m.in. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skarżący nie wniósł w postępowaniu administracyjnym przewidzianego przez ustawę środka zaskarżenia, tj. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. (art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

W związku z tym skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.