IV SA/Wa 1927/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

IV SA/Wa 1927/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753733

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r. IV SA/Wa 1927/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Karolina Kisielewicz-Malec po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego E. R. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi M. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: - przyznać r.pr. E. R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie postanowieniem z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1927/14 przyznał skarżącemu M. A. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącego radcę prawnego z urzędu. Na tej podstawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w (...) wyznaczyła dla skarżącego radcę prawną E. R.

Niniejsza sprawa została zakończona przed WSA na mocy wyroku z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1927/14 o oddaleniu skargi M. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) sierpnia 2014 r.

Wyznaczona pełnomocnik na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku wniosła o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w postępowaniu przed WSA. W treści tego wniosku zostało zawarte wyraźne oświadczenie o tym, że pomoc prawna nie została opłacona w całości jak i w części przez stronę skarżącą.

Wyznaczony radca prawny ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 260 z późn. zm., dalej zwana p.p.s.a.). Z kolei koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa zostały uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490). Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia, stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł.

Ustalona w powyższy sposób opłata podlega podwyższeniu zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia o stawkę podatku od towarów i usług, czyli o 23% ustalonej kwoty wynagrodzenia (55,20 zł).

W opisany sposób koszty nieopłaconej pomocy prawnej zostały ustalone na łączną kwotę 295,20 zł W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.