Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2011 r.
IV SA/Wa 1894/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2007 r., nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.